Izdavač stranice

Agintia d.o.o.

Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9

10000 Zagreb

OIB: 69461105835

Tel.: +385 1 302 8262

Kompanija je registrirana kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem 081236635, šifra djelatnosti 46.75.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Žiro-račun otvoren kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR7424020061100922506